« Isbjörn havnet i garnet på Svalbard | Main | Svalbard, Dag 1 »
onsdag
jul302014

Svalbard, Dag 2

Äta frukost på hotellet har redan blivit en vana, ett nöje, en morgon ritual. 
  Efter frukosten delar teamet på sig, Annelie och Måns skall  jobba med bilder och dagboksskrivande. Solveig göra sitt. Andreas och Jess ska hålla ställningarna på stranden med Ole, Anne och Tone. Steffan dokumentera och filma.
  Vi har tur med vädret idag med, det är soligt.
  Dagen går väldigt fort. Innan dagen är slut har det byggts golv, påbörjats väggar och förberetts massa pluggar till bygget. Ocean Hope växer varje dag.
  Dag två når sitt slut, och vi säkrar ännu en tradition som alla verkar jämbördigt förtjusta i - en kall öl, i gott sällskap, med en gemensam förundran för den högtstående kvällssolen. 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.