« Ocean Hope på Dagsrevyen! | Main | Ocean Hope i Ytre Hvaler Nasjonalpark! »
onsdag
jul032013

7. juli: Åpning og dåp av Ocean Hope i Ytre Hvaler Nasjonalpark!

Velkommen til å feire dagen med oss på Storesand på Hvaler. Ocean Hope hytta skal åpnes offisielt av selveste direktøren for det helt nye miljødirektoratet, Ellen Hambro! Les om saken i Fredrikstad blad HER:

 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.