« NRK- dokumentarfilm om Solveig Egeland | Main | 7. juli: Åpning og dåp av Ocean Hope i Ytre Hvaler Nasjonalpark! »
mandag
jul292013

Ocean Hope på Dagsrevyen!

Selveste Ellen Hambro fikk æren av å klippe snoren sammen med Miljøagentene da Ocean Hope hytta Havsula ble offisielt åpnet. Se sendingen ved å klikke HER 

 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.