« Ocean Hope valgt ut i rapport fra Framtidsforskning i København | Main | Ocean Hope til Lista! »
onsdag
sep262012

PRESSE

Det lille badehuset av plast fra havet, Ocean Hope, har fått massiv oppmerksomhet fra både folk og presse. 3 hyttebøker er utskrevet! Solveig vil nå tilby foredrag med utgangspunkt i dette "caset". Hvorfor ble søppelhytten så populær? Har man oppnådd noe i forhold til å bevisstgjøre folk om forurensing i havet? Har prosjektet overføringsverdi? Bør vi lage flere hytter? Se artikler og filmer her: NRK -dokumentar -"Underveis" og NRK -Dagsrevyen juli og NRK -Dagsrevyen april - ABC-Nyheter - I KUNST  - I FORM - Farsund avis

 

 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.