« Ocean Hope i Ytre Hvaler Nasjonalpark! | Main | PRESSE »
onsdag
nov282012

Ocean Hope valgt ut i rapport fra Framtidsforskning i København

Ocean hope er plukket et ut til å bli representert i en brosjyre fra fremtidsforskning i København!!! Hvorfor? Fordi metoden kan brukes mot næringsliv som ønsker utvikling og innovasjon. "Fresh thinking" heter denne retningen, som er en av 12. Av disse 12 ble det laget film av tre caser. Vi er stolte og håper dette åpner opp for at flere innen næringslivet ser verdien av et samarbeide med kunstnere! se filmsnutt her: http://www.artsbusiness.no

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.