« Små Hytter tilbake på Steilene fredag 4. juni med konsert av Beckstrøm kvartett! | Main
fredag
mai282010

Små Hytter til Trebienalen i Flekkefjord 10-12 juni

Små Hytter stiller ut under årets Trebiennale i Flekkefjord. Hytta skal for anledningen lages sleppverk, som er en eldgammel byggeteknikk med lange kulturhistoriske røtter. Faktisk så er stavkirkene våre bygget etter dette prinsippet. Hvilke av hyttene som skal oppføres er forelølbig en hemmelighet. Det samme er plassering. Men at det skal vekke oppsikt og få fram smilet hos folk, det lover vi!

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.