Main | Kunstinnstallasjonen Små Hytter »
torsdag
aug022012

OVERNATTE i ei av hyttene?

Har dere lyst å forsøke å sove veldig NÆR naturen? 

For Steilene i Oslofjorden kontakt og bestill overnatting via skipper på ferjen Undine: 908 34 585

For Utsira kontakt Utsira kommune

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.